www.uniwnet.com
Webklient dla sterowników
RST4R3, RST4R3-230 i UNGM1
wersja 2.14
Rzeszów
Styczeń 2019
Spis treści
1 ownik 2
2 Podstawowe funkcje interfejsu Webklient 3
3 Logowanie 4
4 Aktywacja sterownika RST4R3 i RST4R3-230 4
5 Edycja sterownika RST4R3 i RST4R3-230 5
6 Aktywacja sterownika UNGM1 5
7 Edycja sterownika UNGM1 6
8 Sterowniki fizyczne 7
8.1 Porty i termometry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
8.1.1 Termometry wirtualne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
8.2 Warunki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
8.2.1 Algorytm pracy warunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
8.2.2 Wykresy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
8.2.3 Logi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
8.2.4 Raporty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
9 Sterowniki wirtualne 18
9.1 Definiowanie sterowników wirtualnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
9.2 Obiekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
10 API 21
10.1 Medody API . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
10.1.1 pobranie parametrów sterownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
10.1.2 pobranie pomiarów do pliku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
10.1.3 pobranie wykresu temperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
10.2 Medody API RW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
10.2.1 zmiana stanu portu OUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
11 Subskrypcja Webklient 24
11.1 Dwuskładnikowe uwierzytelnianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
11.2 Wymagania techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Webklient
1 Słownik
sterownik fizyczny sterownik RST4R3, RST4R3-230 lub UNGM1
sterownik wirtualny sterownik powstały z połączenia dwóch lub więcej sterowników fizycznych, posiadający cechy
sterownika fizycznego
termometr wirtualny termometr powstały z działania arytmetycznego wartości dwóch termometrów
UNIWNET
c
All rights reserved 2011-2019 2
Webklient
2 Podstawowe funkcje interfejsu Webklient
Interfejs Webklient umożliwia zarządzanie wieloma sterownikami RST4R3, RST4R3-230 i UNGM1 z jednego miejsca
za pomo strony WWW https://webklient.uniwnet.com. Sterowniki nie muszą b bezpośrednio dostępne z sieci internet
wystarczy, że mają możliwość połączenia się z serwerem rds.uniwnet.pl.
Podstawowe parametry interfejsu Webklient:
podgląd stanu wszystkich portów OUT oraz INOUT;
podgląd pomiarów z termometrów oraz czujników wilgotności;
możliwość ręcznej zmiany stanu dowolnego portu OUT;
możliwość resetowania liczników portów INOUT;
możliwość zdefiniowania do 50 warunków dla każdego sterownika;
wykresy temperatur z ostatnich 365 dni z częstotliwością 1 minuty;
wykresy zmian stanów portów OUT oraz INOUT;
logi wykonywanych operacji z ostatnich 365 dni;
możliwość dodania dowolnej liczby sterowników;
definiowanie sterowników wirtualnych z dowolnej liczby sterowników fizycznych;
definiowanie termometrów wirtualnych dla sterowników fizycznych i sterowników wirtualnych.
raporty statystyczne.
UNIWNET
c
All rights reserved 2011-2019 3
Webklient
3 Logowanie
Pracę z interfejsem Webklient należy rozpocząć od zalogowania się. W tym celu należy wywoł w przeglądarce WWW
stronę https://webklient.uniwnet.com.
Rysunek 1: Logowanie
Po udanym zalogowaniu pokazuje się formularz Zarządzanie, pokazany na rysunku 2.
Rysunek 2: Formularz Zarządzanie - pierwsze logowanie
Formularz podzielony jest na cztery sekcje. W sekcji pierwszej dostępne przyciski menu głównego, pozwalające na
przechodzenie do kolejnych, ównych funkcjonalności interfejsu Webklient. Pozostałe trzy sekcje pozwalają na zarządzanie
sterownikami wirtualnymi oraz sterownikami fizycznymi.
4 Aktywacja sterownika RST4R3 i RST4R3-230
Posiadając sterownik RST4R3 lub RST4R3-230 klikamy na przycisk Dodaj, dostępny w sekcji Sterowniki RST4R3.
Pojawi się formularz Dodanie sterownika RST4R3, pokazany na rysunku 3, pozwalający dodać nowy sterownik do interfejsu
Webklient.
Należy wprowadzić poprawny adres MAC, dostępny na odwrocie sterownik, hasło i opcjonalny opis. Pozostałe parametry
sterownika zostaną uzupełnione automatycznie podczas pierwszej komunikacji sterownika z interfejsem Webklient i będą
dostępne podczas edycji. Hasło podczas dodawania sterownika musi być takie samo jak hasło podane w sterowniku w polu
hasło zdalnego dostępu zakładki Użytkownik i hasło.
UNIWNET
c
All rights reserved 2011-2019 4
Webklient
Rysunek 3: Dodanie sterownika RST4R3
Rysunek 4: Dodany sterownik RST4R3
Po wprowadzeniu poprawnych informacji o sterowniku należy kliknąć przycisk Zapisz.
Na rysunku 4 pokazany jest nowo dodany sterownik RST4R3. Ostatnim krokiem połączenia sterownika z interfejsem
Webklient jest aktywacja sterownika. Proces aktywacji odbywa się automatycznie i może potrwać do 24 godzin lecz zwykle
jest realizowany w ciągu kilku minut. O zakończeniu procesu aktywacji jesteśmy informowani za pośrednictwem poczty email.
5 Edycja sterownika RST4R3 i RST4R3-230
Edycja podstawowej konfiguracji sterownika RST4R3 i RST4R3-230 dostępna jest po kliknięciu na przycisk Edytuj,
widoczny w wierszu sterownika. Parametr Powiadomienia email, pokazany na rysunku 5 określa po ilu minutach wysyłany
jest komunikat o niedostępności sterownika.
6 Aktywacja sterownika UNGM1
W celu dodania sterownika UNGM1 klikamy na przycisk Dodaj, dostępny w sekcji UNGM1. Pojawi się formularz pozwa-
lający dodać nowy sterownik do interfejsu Webklient, pokazany na rysunku 6
UNIWNET
c
All rights reserved 2011-2019 5
Webklient
Rysunek 5: Edycja sterownika RST4R3
Rysunek 6: Dodanie sterownika RST4R3
Należy wprowadzić poprawny adres IMEI, dostępny na odwrocie sterownika, nazwę, hasło i opcjonalny opis. Pozostałe
parametry będą dostępne podczas edycji konfiguracji sterownika.
Po wprowadzeniu poprawnych informacji o sterowniku należy kliknąć przycisk Zapisz.
Na rysunku 7 pokazany jest nowo dodany sterownik UNGM1. Ostatnim krokiem pączenia sterownika z interfejsem
Webklient jest aktywacja sterownika. Proces aktywacji odbywa się automatycznie i może potrwać do 24 godzin lecz zwykle
jest realizowany w ciągu kilku minut. O zakończeniu procesu aktywacji jesteśmy informowani za pośrednictwem poczty email.
7 Edycja sterownika UNGM1
Edycja podstawowej konfiguracji sterownika UNGM1 dostępna jest po kliknięciu na przycisk Edytuj, widoczny w wierszu
sterownika. Parametr Powiadomienia email, pokazany na rysunku 8, określa po ilu minutach wysyłany jest komunikat
o niedostępności sterownika.
W celu wykrycia termometrów podłączonych do portów INOUT, będących w trybie port wejściowy, należy przełączyć
port na tryb temperatura / wilgotność, zapisać zmiany przyciskiem Zapisz a następnie ponownie wejść do edycji sterownika
i klikną przycisk Inicjuj czujniki temperatury. Po chwili lista dostępnych termometrów zostanie uaktualniona.
UNIWNET
c
All rights reserved 2011-2019 6